Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
camping i det fri

Kartlegging og verdsetting av kommunenes friluftsområder

Det viktige arbeidet med å kartlegge og verdsette kommunenes friluftsområder er ferdig. Ishavskysten friluftsråd har ledet arbeidet med å få ned friluftsområdene på kart i friluftsrådets medlemskommuner. På naturbase.no ligger resultatet ute for de fem kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Kartleggingen må revideres jevnlig for å holdes oppdatert. Det er kommunene som har ansvar for revideringen, men friluftsrådet bistår hvis ønskelig.

En milepær

Kartleggingen en milepæl for å sikre at det tas hensyn til friluftslivsområder i framtidige planprosesser. Resultatet av kartleggingen vil bli brukt av kommunene og andre instanser med arealforvaltningsinteresser. Kartleggingen er et viktig kunnskapsverktøy som skal legges til grunn sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag i utarbeiding av arealplaner og enkeltsaksbehandling. Kommunene får en oversikt over hvilke områder som har høy verdi og som bør sikres og forvaltes slik at verdigrunnlaget blir tatt vare på. I tillegg avdekkes behov for tilretteleggingstiltak for å f.eks. redusere slitasje, trekke til seg nye brukergrupper eller øke dagens bruk. 

Aspvatnet_Tine Marie Hagelin
Aspevatnet i Lyngen, et svært viktig friluftsområde. Foto: Tine Marie V. Hagelin

Bruk, funksjon og verdi

Kartleggingen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Du kan laste ned veilederen her.

Alle områder er gitt en områdetype, som sier noe om friluftslivsområdets bruk og funksjon. På grunn av framstilling av kart kan et område bare ha en områdetype, og i områder med flere funksjoner har den typen som reflekterer den viktigste bruken blitt valgt. Har området flere funksjoner, opplyses dette i områdebeskrivelsen. De 11 områdetypene er 1) Nærturterreng, 2) Leke- og rekreasjonsområde, 3) Grønnkorridor, 4) Marka, 5) Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, 6) Jordbrukslandskap, 7) Utfartsområde, 8) Store turområder med tilrettelegging, 9) Store turområder uten tilrettelegging, 10) Særlige kvalitetsområder og 11) Andre friluftslivsområder.


Verdivurderingen i friluftslivskartleggingen er gjort etter gitte kriterier, og hvert av de avgrensede områdene har fått en av verdiene A (svært viktig), B (viktig) eller C (registrert friluftsområde). Kvaliteter som gir en høy verdi er hvis området har høy brukerfrekvens, stor regional eller nasjonal bruk, eller mange spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som har viktig funksjon som atkomstsone til et større, områder som har blitt godt tilrettelagt for funksjonshemmede eller med god parkeringsplass verdsettes høyt. Små eller store områder som er spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter som det ikke finnes alternativer til er også verdifulle.

Oppdag friluftsbruken i din kommune gjennom naturbase!

Resultatet av kartleggingen vises på kart.naturbase.no. Zoom inn på din kommune. Velg kartlag gjennom å trykke på "Vis kartlagsliste" oppe til venstre. Huk av "kartlagte friluftsområder". Utvid fanen for å velge om kartet skal vise verdi eller områdetype. For å få opp mer innformasjon om friluftsområdene, klikk på "Identifiser" og på kartet. Faktaarket kommer opp om du klikker på friluftsområdets navn, og deretter "Faktaark". 

 

Har du spørsmål om kartleggingen, ta kontakt med prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik, tlf 467 91 976 eller majakvalvik@ishavskysten.no.

Oppdag friluftsbruken i din kommune gjennom naturbase!

Resultatet av kartleggingen vises på kart.naturbase.no.

  1. Zoom inn på din kommune.
  2. Velg kartlag gjennom å trykke på "Vis kartlagsliste" oppe til venstre.
  3. Huk av "kartlagte friluftsområder".
  4. Utvid fanen for å velge om kartet skal vise verdi eller områdetype.
  5. For å få opp mer innformasjon om friluftsområdene, klikk på "Identifiser" og på kartet.
  6. Faktaarket kommer opp om du klikker på friluftsområdets navn, og deretter "Faktaark".

Siste nyheter